Ờ con vơ sấy sần quít Lê Anh Phương

img50

Anh Phuong Le: hế lô
Anh Phuong Le: hu a du????
Anh Phuong Le: ;;)
Duc Nguyen: nô ai đia
Duc Nguyen: hu em ai??? :-?
Anh Phuong Le: du a mai lớp vờ
Duc Nguyen: a
Duc Nguyen: ai si
Duc Nguyen: ai em do lớp vờ
Duc Nguyen: du a mai lớp vờ tu
Duc Nguyen: hao a u, mai lớp vờ?
Anh Phuong Le: ai em phai, èn du?
Duc Nguyen: am phai
Anh Phuong Le: đát i oăn đờ phun
Duc Nguyen: da
Duc Nguyen: mai lớp
Duc Nguyen: sâm mờ ồn ré đi?
Anh Phuong Le: dét
Anh Phuong Le: ai am ét mai hom nao
Anh Phuong Le: goai đông du gô hom?
Anh Phuong Le: ai mít du
Duc Nguyen: ai ken nót gô hom
Duc Nguyen: ai am đú in rí sớt
Duc Nguyen: ai mít du tu
Anh Phuong Le: du đú rí sớt, ai gô rí sọt
Anh Phuong Le: =))
Duc Nguyen: rìa lý?
Anh Phuong Le: nô ai em im ma dzinh ninh
Anh Phuong Le: :))
Anh Phuong Le: ai em ít ting ai xờ cờ rim
Anh Phuong Le: ít i hót hia
Duc Nguyen: ai em ít ting chô cô lệt
Duc Nguyen: ít i hót hia tu
Duc Nguyen: ít i lai việt nam hia
Anh Phuong Le: ồ mai gót
Anh Phuong Le: hép du góat gu-ơn cúp lây li?
Duc Nguyen: dét ai hép
Duc Nguyen: sâm ọp đâm a gút
Duc Nguyen: lát quít, ai goát e vơ ri xing gồ mát chờ
Anh Phuong Le: ai em đít xập poi ninh gúyt mai Phờ-răng èn Inh lân
Anh Phuong Le: hào é vờ
Anh Phuong Le: ai em xờ tiu ìn dzoi ninh ó đờ tims
Anh Phuong Le: ạch péch sồ li ác hen ti na
Duc Nguyen: ai em nao ờ phan ọp ờ mé ri cờ
Anh Phuong Le:
Anh Phuong Le: dét dét
Anh Phuong Le: đây plây vé rì ìm prét siu
Duc Nguyen: so ri, ai đôn nâu quai ai ken nót tai pờ
Anh Phuong Le: ít i ô kê
Duc Nguyen: đe mớt bi sâm thin roong quít mai cờm píu tờ
Anh Phuong Le: du xờ tiu ken nót tai pờ?
Duc Nguyen: ai em diu zing nốt pát tu tai pờ
Anh Phuong Le: hép du trai rì xta ít?
Anh Phuong Le: :D
Duc Nguyen: a ha
Duc Nguyen: i ken tai po
Anh Phuong Le: ố kề
Anh Phuong Le: sồ guy ken tóoc nó mồ li
Anh Phuong Le: :D
Duc Nguyen: ồ de
Duc Nguyen: đe quơ sâm thin roong quít mai diu ni ki
Duc Nguyen: :D
Duc Nguyen: bất ít i no mồ roai nao
Duc Nguyen: hây
Duc Nguyen: quai đong du diu xờ phây xờ búc é ni mo?
Anh Phuong Le: bì cau ai ken nót cần trôn ít
Anh Phuong Le: ai ken i zi li ẹt đích tịt
Anh Phuong Le: :D
Anh Phuong Le: ai wâ xờ ờ lót ọp mai tam on ít
Duc Nguyen: ồ, ai xi
Anh Phuong Le: mây bi xom đây íp ai ken du mai tam mo ịp phếch tiu ly ai rì ắc ti vây ít
Anh Phuong Le: >.<
Anh Phuong Le: én nì guầy ai đông lai fây xờ búc
Duc Nguyen: du nâu quát, sâm tam, ai wan to xây sâm thin, bất ai ken nót đu đát on do quo lờ
Duc Nguyen: ai đông lai ít í đờ
Duc Nguyen: i chớt diu ít tu kíp đờ cờ néc xần quít mai phờ rờ phen
Anh Phuong Le: ai ờ gri
Duc Nguyen: hây
Duc Nguyen: ai quan to rai ần en tri ờ bao áo ơ con vơ sấy sần tu đây
Duc Nguyen: ít i sâu phấn ni
Duc Nguyen: :))
Anh Phuong Le: ô kây
Anh Phuong Le: :))
Duc Nguyen: ai ken nót xờ tóp xờ mai lin
Duc Nguyen: =))
Anh Phuong Le: ồn đâu ít i mo tróp bồ som đàn gờ roai tinh inh lích ờ lon ò việt nam mì ờ lon
Anh Phuong Le: =))
Duc Nguyen: =))
Duc Nguyen: ha ha
Duc Nguyen: de
Duc Nguyen: ai phai đít ría li hác tu tren xờ lây in tu áo ơ leng quịt
Anh Phuong Le: =))
Duc Nguyen: ố kề
Duc Nguyen: ai em gờ roai tinh ờ nốt on phây xờ búc
Duc Nguyen: ít i sâu phấn niiiii
Duc Nguyen:
Duc Nguyen: hì lé ri ợt
Anh Phuong Le: rì mém bờ tu teo mi ờ bao e ve ri bó đì xờ rì ách sần
Duc Nguyen: ố kề
Duc Nguyen: ai thinh
Duc Nguyen: ai suốt cờ rì ây ờ com pi tí sần
Duc Nguyen: tu phai đao hu i đờ bét tren xờ lấy tờ
Duc Nguyen: =))
Anh Phuong Le: =))
Duc Nguyen: lét mi phai ờ phô tô ọp du èn mi
Anh Phuong Le: =))
Duc Nguyen: ai hép vần phao é ni phô tô ọp ớt xờ
Anh Phuong Le:
Anh Phuong Le: ai rì mém bờ đe is oăn
Anh Phuong Le: guen ai goe o phút bôn tim xờ du ni phom
Duc Nguyen: lét mi troai tu phai đít
Duc Nguyen:
Duc Nguyen: đát i du èn Nhân
Anh Phuong Le: ồ mai gót
Anh Phuong Le: :D
Anh Phuong Le: ò du ken phai ờ grúp phô tô đát hép du èn mi, èn du cróp ít
Duc Nguyen: aaaa
Duc Nguyen: ai rì mém bơ oăn
Duc Nguyen: ai quiu phai ít
Duc Nguyen: a ha
Duc Nguyen: đe ít i
Anh Phuong Le: de de
Duc Nguyen: ai ken nót ân đờ xờ ten quát qui hép bin toóc kinh sâu pha
Anh Phuong Le: mi tu
Duc Nguyen: ồ roai
Duc Nguyen: ai pót ít on phây xờ búc

Ken é ni oăn tren xờ lây ít in tu việt nam mi xờ pho mi pờ li xờ!! :))

Advertisements

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: