Nhà

Nhớ nhà… Giờ này ba mẹ đang làm gì nhỉ? Nhớ bữa cơm gia đình. Nhớ gương mặt ba. Nhớ bàn tay mẹ. Nhớ cô em béo ú. Nhớ cảm giác gia đình…

About Duc Nguyen

Mad. A free-spirit and workaholic. Time doesn't matter much sometimes. Technology, Food, Music, Photography, Traveling, Cooking, Blogging.. Live Simply. Be Possible!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: